Contact us on 0474 36 97 58 or info@fenavian.be

PRIVACY

Privacyverklaring Fenavian

Laatst herzien op: 17 mei 2021

 

 1. ALGEMEEN

Fenavian, een vereniging zonder winstoogmerk (“VZW”) met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 295, 1702 Dilbeek, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0409.577.550. Fenavian neemt de in dit privacybeleid genoemde maatregelen om jouw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer belangrijk en willen hieromtrent duidelijkheid scheppen, daarom hebben wij dit Privacybeleid voorbereid. Dit Privacybeleid regelt de verwerking van Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd) als een onderdeel van jouw gebruik van onze website en/of alle erop aangeboden diensten (de “Website”). Met dit Privacybeleid willen wij jou zo goed als mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij jouw gegevens verwerken en waarom wij dat doen, en hoe je er controle over hebt. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens elke vorm van informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”).

Fenavian zal jouw Persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit Privacybeleid en wij zullen jouw Persoonsgegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon, of entiteit dan onszelf (“Derde Partij”), tenzij bepaald onder afdeling 6 van dit Privacybeleid.

Elke verwerking van jouw Persoonsgegevens zal steeds gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald, de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Privacywetgeving”).

De verwerking van jouw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van een lidmaatschapsovereenkomst met Fenavian en/of voor het volgen van opleidingen of het bijwonen van evenementen die door Fenavian (of in samenwerking met Fenavian) georganiseerd worden. De verwerking is eveneens noodzakelijk opdat deelgenomen kan worden aan het markfluctuatiesysteem dat bekend staat onder de naam VindeX. Daarnaast kaderen een aantal verwerkingen in het gerechtvaardigd belang van Fenavian bestaande uit het (i) informeren van haar leden over relevant nieuws in de sector via nieuwsbrieven, (ii) het vormen van een ontmoetingsplaats voor bedrijfsleiders en hun kaderleden en het geven van advies en begeleiding in managementtaken, (iii) het vormen van een nationaal en internationaal netwerk in de vleesverwerkende nijverheid, en (iv) het vormen van een transparant en correct marktfluctuatiesysteem – voor en door elke stakeholder in de vleesverwerkende sector, met respect voor de regelgeving.

Fenavian behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen, mits zij jou hiervan op de hoogte stelt. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij jou een e-mail te sturen naar info@fenavian.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of anderszins aan jou zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

 1. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1.     Fenavian verzamelt en verwerkt volgende Persoonsgegevens:

2.1.1. [In geval van lidmaatschap]:

 • voornaam en naam;
 • adres (postcode en woonplaats); en
 • e-mailadres en telefoonnummer.

2.1.2.  [In geval van evenementen]:

 • voornaam en naam; en
 • e-mailadres.

2.1.3.  [In geval van opleidingen]:

 • rijksregisternummer (particulieren);
 • e-mailadres; en
 • telefoonnummer
 • gedane studies (diploma of gelijkgesteld).

2.1.4. [In geval van deelname aan de VindeX]

 • Contactgegevens:
  • voornaam en naam;
  • e-mailadres; en
  • telefoonnummer.

Persoonsgegevens kunnen getransfereerd, bewaard en verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte. In het geval Persoonsgegevens worden getransfereerd buiten de Europese Economische Ruimte, zullen passende maatregelen worden genomen.

2.2.     Fenavian verzamelt en verwerkt volgende andere gegevens:

2.2.1.  [In geval van lidmaatschap]:

 • bedrijfsgegevens en omzetcijfer bedrijf;
 • functietitel;
 • gebruikersnaam; en
 • wachtwoord.

2.2.2.  [In geval van evenementen]:

 • functietitel; en
 • bedrijfsnaam

2.2.3.  [In geval van opleidingen]:

 • BTW nummer;
 • bedrijfsnaam;
 • adres maatschappelijke zetel;
 • landcode;
 • of u digitaal wenst te factureren;
 • aantal cursisten; en
 • paritair comité.

2.2.4. [In geval van deelname aan de VindeX]

 • Bedrijfsgegevens:
  • BTW-nummer;
  • adres;
  • type bedrijf;
  • activiteit;
  • gebruikersnaam; en
  • wachtwoord.
 1. BEWAARTERMIJN, OPSLAG EN TOEGANG TOT persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die via het gebruik van de Website, worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Fenavian.

Fenavian moet dan ook worden beschouwd als de “verantwoordelijke”, zoals gedefinieerd in de toepasselijke Privacywetgeving, voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens en controleert tevens de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Wij bewaren Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de legitieme en zakelijke doeleinden zoals opgesomd onder afdeling 4.

 1. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Wij zullen al jouw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden (het “Doel”):

 1. [In geval van lidmaatschap]:
 • voor het verwerken van aanvragen tot lidmaatschap van Fenavian; en
 • voor het aanbieden van diensten aan leden van Fenavian via het ledenportaal.
 1. [In geval van evenementen]:
 • voor het inschrijven van personen of ondernemingen voor evenementen; en
 • voor het delen van aanwezigheidslijsten betreffende deze evenementen.
 1. [In geval van opleidingen]:
 • voor het inschrijven van personen of ondernemingen voor opleidingen.
 1. [In geval van deelname aan de VindeX]:
 • voor het verwerken van deelname aan het markfluctuatiesysteem.

Verder heeft Fenavian vrije toegang tot jouw Persoonsgegevens, en mag het jouw Persoonsgegevens vrij bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

 • om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;
 • indien een wethandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieel verzoekt;
 • voor het onderzoek naar verdachte of werkelijk frauduleuze of illegale activiteiten; en
 • om de veiligheid en/of jouw rechten of die van Fenavian te beschermen.
 1. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Fenavian neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw Persoonsgegevens en jouw privacy te beschermen teneinde het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die Wij ontvangen te voorkomen. In sommige gevallen zullen jouw Persoonsgegevens met Derde Partijen worden gedeeld, die eveneens de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de Persoonsgegevens te beschermen.

Wij trachten deze bescherming van jouw privacy te realiseren door de toegang tot jouw Persoonsgegevens te beperken tot een zorgvuldig geselecteerde groep van medewerkers. Aan deze medewerkers van Fenavian wordt slechts toegang tot jouw Persoonsgegevens verleend voor zover als nodig om hun taken naar behoren uit te voeren.

 1. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op een andere manier bekendmaken aan Derde Partijen zonder jouw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het Doel zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of tenzij Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Dergelijke Derde Partijen zullen alleen toegang hebben tot de Persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen dergelijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Die Derde Partijen zijn tevens onderworpen aan de contractuele geheimhoudingsplicht, en moeten de nodige garanties bieden dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen worden om jouw Persoonsgegevens en privacy te beschermen.

 1. WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS DATASUBJECT?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens waarborgen, en Wij verzekeren je dat jouw Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zullen worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld Doel. Fenavian verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

Mijn recht van toegang en inzage

Indien je vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van jouw Persoonsgegevens, dan heb je het recht om ons informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen jou dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die Wij van jou verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Om jouw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw Persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij het uitoefenen van jouw recht van toegang een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Mijn recht van verbetering, verwijdering of beperking van de verwerking

Je hebt het recht kosteloos jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren, onjuistheden aan te passen of de verwerking van dergelijke gegevens te laten beperken, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden.

In geval van een verzoek tot verwijdering, dien je je bewust te zijn dat Wij bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Mijn recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (‘data portability’)

Je hebt het recht om je Persoonsgegevens die je hebt meegedeeld aan Fenavian, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Mijn recht om een klacht in te dienen

Indien je op enig moment van mening bent dat Fenavian een inbreuk maakt op jouw privacy, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit met de volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

+32022744800

+32022744835

Mijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van mijn Persoonsgegevens

Bij eventuele vragen omtrent dit Privacybeleid, of indien je bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan Fenavian per post naar Fenavian VZW, Brusselstraat 295, 1702 DiIlbeek, België of via e-mail naar info@fenavian.be. Fenavian verbindt zich ertoe om elk verzoek tot uitoefening van voormelde rechten binnen de dertig (30) kalenderdagen te beantwoorden.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Mevrouw Anneleen Vandewynckel

info@fenavian.be

0474 36 97 58